AKADEMIKONG FILIPINO TUNGO SA EPEKTIBONG KOMUNIKASYON PDF

Halimbawa: kalabaw saklay reyna giliw kahoy baduy Gayunpaman, hindi maituturing na diptonggo ang magkasunod na patinig at malapatinig kung nagkakahiwalay ang mga ito kapag pinantig. Lalong lumaganap ang mga salitang may klaster makaraang dumami nang dumami ang mga hiram na salitang ipinapasok sa talasalitaang Filipino at ginagamit sa araw-araw na pakikipagtalastasan. Halimbawa; pyesa gripo tabla krus trabaho produkto gyera dyamante klase tsansa timpla mwebles Gayunpaman, hindi maituturing na klaster ang magkasunod na katinig kung nagkakahiwalay ang mga ito kapag pinantig. Pares Minimal ay magkatugmang salita na hindi magkaugnay na kahulugan subalit magkatulad na magkatulad sa bigkas maliban lamang sa isang ponema sa magkatulad na posisyon. Ponemang Suprasegmental Ponemang Suprasegmental ay sumisimbolo ito sa mga notasyong ponemik upang matukoy ang paraan nb pagbigkas ng isang salita o isang pahayag.

Author:Kazizilkree Tauzragore
Country:Antigua & Barbuda
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):22 January 2016
Pages:135
PDF File Size:2.92 Mb
ePub File Size:15.29 Mb
ISBN:832-2-13679-499-4
Downloads:25909
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShabarLohikal tumutukoy ito sa pagiging rasyonal ng isang ispiker. Kadalasan, ang katotohanan ng mensaheng inilhad ng ispiker ay dulot ng pagiging likas na matanong niya kaugnay sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Pathetic - tumtukoy naman ito sa emosyong hatid ng ispiker sa kanyang awdiyens.

Nararapat maramdaman ng awdiyens ang sinseridad ng ispiker hindi lamang sa paraan ng pananalita, gayon din naman sa pagkamakatotohaann sa kanyang sinabi. Ethical - tumutukoy ito sa kredibilidad ng isang ispiker. Mahalaga ito upang paniwalaan siya ng kanyang mga awdiyens at makakatulong ito upang mas mapataasang tiwala sa kanyang sarili.

Mga Pananaw sa Pagsasalita Pagbasa- ipinalalagay ni Goodman na isang isang psycholinguistic guessing game. Sa pagbabasa kasi, ang isang mambabasa ay bumubuo muli ng kaisipan o mensahe hango sa tekstong kanyang binasa.

Ayon naman kay Austero et al. PAGBASA Naniniwala ang teoryang ito na ang pagbasa ay ang pagkilala ng mga serye ng mga nakasulat na simbolo upang maibigay ang katumbas nitong tunog. Nagsisimula ang pagbasa sa yugto-yugtong pagkilala ng mga titik sa salita, parirala, pangungusap ng buong teksto bago pa man ang pagpapakahulugan sa teksto.

Tinawag ito ni Smith na text-based, outside-in o data-driven sa dahilang ang impormasyon ay hindi nagmula sa mambabasa kung hindi sa teksto Mga Pananaw o Teorya sa Pagbasa Teoryang Top-Down Ito ay nagaganap dahil ang mambabasa ay gumagamit ng kanyang dating kaalaman prior knowledge na nakaimbak sa kanyang isipan mula sa kanyang karanasan at pananaw sa paligid. Ito ay nagsisimula sa mambabasa patungo sa teksto. Sa teoryang ito, ang pagbasa ay nagsisimula sa isipan ng tagabasa dahil ang dating kaalaman niya ang magpapasimula ng pagkilala niya sa teksto.

Kung wala ito, hindi niya mabibigyang- kahulugan ang anumang babasahin. Tinatawag din itong reader-based, inside-out o conceptually-driven sa dahilang ang kahulugan o impormasyon ay nagmula sa mambabasa patungo sa teksto. Teoryang Interaktib Ayon sa teoryang ito, ang teksto ay kumakatawan sa wika at kaisipan ng awtor at sa pag-unawa nito, ang isang mambabasa ay gumagamit ng kanyang kaalaman sa wika at sariling konsepto. Dito nagaganap ang interaksyong awtor- mambabasa at mambabasa-awtor.

Ayon dito, mas mainam na pagsamahin ang dalawang teorya sa gawaing pagbasa dahil naniniwala sila na ang komprehensyon sa pagbasa ay may dalawang direksyon: ibaba-pataas at itaas-pababa.

Gayundin naman, binibigyang-diin sa teoryang ito ang paniniwalang ang pag-unawa ay isang proseso at hindi isang produkto Iskema ang tawag sa dating kaalaman ng mambabasa. Iskima Mahalaga ang dating kaalaman a. Para maikumpara sa binabasa b. Kung makitang mali ang unang alam, papalitan ng panibago Kailangan magdesisyon ang mambabasa kung dapat dagdagan , bawasan o hindi ang kanyang naunang kaalaman.

Ito ay ang pinararaanang pagbasa. Ginagamit ito sa pagpili ng materyal na babasahin, sa pagtingin sa teksto bago tuluyang basahin, at sa paghahanap ng babasahing tutugon sa pangangailangan kaugnay ng paksang sinasaliksik.

Sa uring itoy mabilis ang nagagawang pagbabasa dahil mabilis ang paggalaw ng mga mata upang makuha ang pangkalahatang kaisipan o impresyon. Itoy isang pahapyaw na pagtingin glance , at isang eksaminasyong superfisyal sa aklat. Iskaning Scanning Itoy ang paghahanap ng isang tiyak na informasyon sa aklat. Maari ring hinahanap dito ang mga sagot sa mga tiyak na tanong. Itoy pag- iimbestiga o paghahanap sa mga pahina ng aklat upang ganap na makuha ang tinatarget na informasyon.

Mas matagal ito sa iskiming ngunit hindi tumututok sa aklat na babasahin. Mga Uri ng Pagbasa Itoy ang maingat na pag-aaral at puspusang pag-unawa sa isang aralin na maaaring dalawa o hanggang limang pahina ang haba. Maaring ito ay bahagi ng tula, maikling kuwento, sanaysay at iba pang uri ng akda at iniuukol ang pag-aaral sa kayarian at nilalaman ng akda. Masaklaw na Pagbasa Ginagawa ito sa labas ng klase at itinatakda ng guro nang mas maaga.

Maaaring ito ay isang buong maikling kuwento, kabanata ng nobela o isang drama at nakatuon ang pag-unawa ng bumabasa sa mga tauhan at pangyayari sa halip na sa tamang detalye ng alin mang akda. Pagsulat isang set ng nakalimbag na simbolong kumakatawan sa mga yunit ng wika sa isang sistematikong pamamaraan na may layuning maitala ang mga mensahe na maaaring mabigyang-kahulugan ng sinuman na may alam sa wikang ginamit at mga pamantayang sinusunod sa pag-eenkoda.

Hindi tumatalon nang walang signal ang bawat talataan. Ginagamit nang wasto ang mga salita pangatnig para sa transisyon. Ang mga pantulong na salita pang-angkop, pantukoy ay nagagamit din ng wasto.

May isang sentral na ideya at itoy hinuhugisan o dinidevelop. Umiikot ang talakay sa paksang sinusulat. Ginagamit nang wasto ang mga salita para sa transisyon. Istandard na Isinasaalang-alang sa Pagsulat 2.

Kasapatan Sufficiency May sapat na datos- detalye, halimbawa, tuwirang sabi, o rason na sumusuporta sa iyong tinatalakay. Ang mga pangungusap ay kumokonekta sa bawat isa sa paraang lohikal. Maayos ang pag-uugnayan ng mga sinusundan at sumusunod na pangungusap upang mabuo ang talataan.

Maayos sa pagdurugtong-dugtong ng mga pangungusap. Nakikita ang lohika logic ng sulatin. Maayos ang pag-uugnayan ng mga sinundan at sumunod na talataan. May fluency at eloquence ang sinulat. Kalinawan Clarity Ang mga pangungusap ay malinaw, hindi magulo ang development at naiintindihan ang gustong sabihin.

Libre sa litters o kalat ang pangungusap at talataan. Eksakto o tama ang salitang ginamit. Ang ispeling ay wasto. Dapat na ang pangungusap ay nagsasabi ng gusto mong sabihin.

Hindi dapat maligoy ang pangungusap at kung saan-saan napupunta ang flow ng diskasyon. Dapat na kumpletong naiintindihan ng mambabasa ang gustong sabihin.

Ang grammar ay tama. Tama ang gamit ng bantas. Ekspresiv pampersonal na sulatin. Imaginativ mga akda na likhang isip ng manunulat tulad ng mga dula plays at kwento stories.

JBL 4311 PDF

Komunikasyon Sa Akademikong Filipino-1

Lohikal tumutukoy ito sa pagiging rasyonal ng isang ispiker. Kadalasan, ang katotohanan ng mensaheng inilhad ng ispiker ay dulot ng pagiging likas na matanong niya kaugnay sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Pathetic - tumtukoy naman ito sa emosyong hatid ng ispiker sa kanyang awdiyens. Nararapat maramdaman ng awdiyens ang sinseridad ng ispiker hindi lamang sa paraan ng pananalita, gayon din naman sa pagkamakatotohaann sa kanyang sinabi. Ethical - tumutukoy ito sa kredibilidad ng isang ispiker.

BROMURO DE VECURONIO PDF

KOMUNIKASYON SA AKADEMIKONG FILIPINO

Grogul Communication — Study and teaching Higher — Philippines. Privacy Policy Terms and Conditions. Sa iyong sariling salita,ano ang ibig sabihin ni Martin Luther sa Hayaang umalingawngaw? May kabuluhan ba ito? Your Web browser is not enabled for JavaScript. Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours.

Related Articles