KITAB AL BARZANJI DAN TERJEMAHANNYA PDF

Tojarn Wa kaddzabathu quraisyun war tadda man adlallahus syaithoona wa agwaah. Kitab Al Barzanji Terjemahan Apk. Gejala munculnya pembacaan yang beraneka macam terhadap teks Al-Barzanji dalam tradisi keagamaan masyarakat Banyuwangi Jawa Timur tersebut, memperlihatkan peran pembaca dalam menemukan maknanya. Mitsla husnik maa ro-ainaa. Fa haajaro ilaihim min makkata dzawul millatil islaamiyyah.

Author:Zumi Samulrajas
Country:Comoros
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):3 January 2010
Pages:486
PDF File Size:15.80 Mb
ePub File Size:12.57 Mb
ISBN:211-8-29321-613-4
Downloads:42232
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShakatilarWa budia ilaa tamaami sittati asyhurin birruyas shoodiqoti jaliyyah. Wa basatho laha min ridaa-ihisy syariifi bisaatho birrihi wanadaah. Wakaana qod rodda kullum minal qoumi tsadyahaa li faqrihaa wa abaah. Wa wazanaahu fa rojaha bil alfin min ummatihil ummatil khoiriyyah. Lailatul maulidil ladzi kaana liddii ni suruurun bi yaumihi wazdihaa-u. Maa lii habiibun siwaa Muhammad. Wa bi aalihi kawakibi amnil bariyyah. Wa tunjiba li kullin minal haadhiriina wal ghoo-ibiina mathlabahu wa munaah.

Updated Nov 19, Popularity Rated 0. Hubbii li sayyidinaa Muhammad. Yaa manis tanadal anaamu ilaa qudrotihil qoyyumiyyah. Fa roghibuu fiihaa lifadhlin wadiinin wa jamaalin wa hasabin wa nasabin kullun minal qaumi yahwaah. Wa khoshohal qoriibul mujiibu bi an takuna ummaal lilmusthofaah. Yaa robbi wagfir likulli mudznib. Wal ghommaamah qod azhalat. Fa darrot fa halaba wa saqoo kullan minal qaumi wa arwaah. Newer Post Older Post Home.

Yaa robbi tagsyanaa binuurih. Wa qoola annaa laki haadzaa wa laa haluuba bil baiti tabiddhu bi qathratin labaniyyah. Kullu man fil kauni haamuu. Please log in or register to post comment. Fasta-dzana ha fii halbihaa fa adzinat wa qoolat, lau kaana bihaa halabun la ashobnaa. Tsumma fatarol wahyu tsalaatsa siniina au tsalaatsiina syahron li yasytaaqo ilantisyaaqi haatikan nafahaatis syadziyyah. Developed by Amalan Sukses Imported by mobile9.

Qalbii yahinnu ilaa Muhammad. Kami sadar bahwa kemampuan kami masih di bawah standar, akan tetapi dengan kemauan dan konsisten tinggi kami yakin bis a memenuhi permintaan tersebut. Yaa man tanaz zaha fil dzaatihi wa shiifaatihil ahadiyyah.

Metode yang kami gunakan mengacu pada cara membacanya, tidak dengan transliterasi formal. Wastanaarot bi nuurihaa wihaadul haromi wa rubbah. Walahija bi khobari kullu hobrin khobiirin wa fii hulaa husnihi taah. Wa tuhaqqiqa lanaa minal aamaali maa bika zhonannaah. Alladziina badzaluu nufuusahum lillaahi yabtaghuuna fadhlan minallaah. Tsumma nusikha bi iijaabish sholawaatil khomsi fii lailati masrooh.

Wabna kholatihi Yahyal ladzii uutiyal hukma fii haali shibaah. Fa qoola innii arjuu an yukhrijallahu min ashlaabihim man yatawallah. Naqollahu ilaa maqorrihi min shodafati aqminataz zuhriyyah. Tsumma khoothoohu wa bi khootamin nubuwwati khotamaah.

Walahija bi khobari kullu bbarzanji khobiirin wa fii hulaa husnihi taah. Wa azaalaa minhu hadzosy syaithoni wa bist tsalji ghosalaah. Unknown 10 August at The E-mail Address es field is required. Related Posts.

APPLIED PHARMACOLOGY BARDAL PDF

KITAB AL BARZANJI DAN TERJEMAHANNYA PDF

Terjemah Maulid Al Barzanji: Android app 4. Kembali lagi setelah kami sampaikan daftar link download kitab klasik berbahasa arab. Qasida e Ghousia. Mawlid Ad.. Download Kitab Terjemahan Maulid Barzanji.

ENUCLEACION EN PERROS PDF

BARZANJI DAN TERJEMAHANNYA PDF

Wa budia ilaa tamaami sittati asyhurin birruyas shoodiqoti jaliyyah. Wa basatho laha min ridaa-ihisy syariifi bisaatho birrihi wanadaah. Wakaana qod rodda kullum minal qoumi tsadyahaa li faqrihaa wa abaah. Wa wazanaahu fa rojaha bil alfin min ummatihil ummatil khoiriyyah.

NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA PDF

Kitab barzanji dan terjemahannya pdf

Wa fil khomisati Haarunal muhabbaba fil ummatil Israiliyyah. Unknown 30 November at Fa hamalat-hu haadhinatuhu ummu aimana habasiyyah. Yaa manis tanadal anaamu ilaa qudrotihil qoyyumiyyah. Dayviews — A place for your photos.

Related Articles